لیست واقفان

 نامنام خانوادگیتعداد وقفتعداد جذب واقفآخرین خرید
1 مصطفیندیم40 1398/09/23
2 علیرضااسلامپناه10 1398/09/19
3 تستتستی10 1398/09/19
4 تستتستی10 1398/09/19
5 تستتستی10 1398/09/19
6 فاطمهکمال پور20 1398/08/29
7 عبدالمجیدقدسی10 1398/08/18
8 مهدیهوفایی10 1398/08/15
9 مع10 1398/08/12
10 غلامحسبنشبانی قهرودی180 1398/08/06
11 سید حامدحسینی10 1398/08/06
12 علی اصغرصفری فروشانی10 1398/08/05
13 میلادصفری فروشانی10 1398/08/05
14 مریمجعفری10 1398/08/04
15 حبیبحسین پور10 1398/08/03
16 محمدرحمان پور30 1398/08/03
17 اکبرغلامی10 1398/08/01
18 سمیرامرادی20 1398/07/15
19 مهدیمهدوی مهر20 1398/07/15
20 علیمحمدی عزیزابادی20 1398/07/13