لیست واقفان

 نامنام خانوادگیتعداد وقفتعداد جذب واقفآخرین خرید
1 جوادتیموری100 1399/05/23
2 احمد علیسلطانی مصور40 1399/05/22
3 مصطفیرحیمی20 1399/05/22
4 طاهرهگرمی شیره جینی10 1399/05/18
5 الهامعباسی10 1399/05/18
6 کبریحبیبی10 1399/05/18
7 حسینیکتا20 1399/05/18
8 حسینیکتا20 1399/05/18
9 سیمیناسمعیل تبار امیری10 1399/05/18
10 ابوالفضلکریمی40 1399/05/18
11 سهیلااکبری روح بخش20 1399/05/17
12 ربابهحیدری10 1399/05/16
13 صدیقهافسر دیر20 1399/05/16
14 معصومهکاشی200 1399/05/16
15 معصومهکاشی40 1399/05/16
16 رضالطیفی40 1399/05/16
17 روح اللهسعادتی10 1399/05/15
18 زهراسمیعی10 1399/05/15
19 علی محمدچوپان نژاد10 1399/05/15
20 حکیمهکریمی10 1399/05/13