لیست واقفان

 نامنام خانوادگیتعداد وقفتعداد جذب واقفآخرین خرید
1 احمدعلیسلطانی مصور20 1400/02/19
2 محمد جوادعابدپور10 1399/09/30
3 نرجسجاودان50 1399/09/26
4 محمودصادقی پور200 1399/09/24
5 کاظماحمدی نیا10 1399/09/24
6 روح اللهمحمدی20 1399/09/14
7 محمودحقگو10 1399/09/14
8 زهراابراهیمی وینیچه10 1399/09/08
9 احسانرنجبر10 1399/09/08
10 فاطمهاسفندیار10 1399/09/07
11 مهرانهوروش20 1399/08/19
12 فاطمهشعبانیفر30 1399/08/19
13 منيرهدلیر نقی نیا600 1399/08/17
14 ابوالفضلپریمی100 1399/08/15
15 سید محمدرضانبوی30 1399/08/13
16 RoghayehKhodabandeh10 1399/08/12
17 GhorbanaliSheikhbabaee10 1399/08/12
18 زینبصالحی60 1399/08/07
19 حسينحقگو10 1399/08/04
20 زهراپریمی20 1399/08/04