لیست واقفان

 نامنام خانوادگیتعداد وقفتعداد جذب واقفآخرین خرید
1 فاطمهوزریان10 1397/05/14
2 سیده فاطمهحسینی10 1397/05/09
3 رضیه ساداتسادات محمدی20 1397/05/03
4 احسانراستی10 1397/03/29
5 فاطمهاسدی600 1397/02/24
6 علی اکبرافضلی بهلولی10 1397/02/14
7 الهامزرینی10 1397/02/09
8 زهراعباس پور10 1397/02/09
9 جوادعباس پور10 1397/02/09
10 وجیههباصری باغسیاه20 1397/02/08
11 مرضیهناصری سماقچه20 1397/01/23
12 محمدجوادسالاریان کلاته20 1397/01/23
13 مهدیفدوی مود10 1397/01/14
14 عطااللهحق گو100 1397/01/11
15 محمد رضاابراهیمی20 1397/01/07
16 رمضانعباسپور مفدم10 1397/01/07
17 زهراظروفچیان10 1397/01/02
18 علیرضاضابطی10 1397/01/02
19 منصورهوزیری10 1396/12/28
20 کبریجعفری100 1396/12/21