لیست واقفان

 نامنام خانوادگیتعداد وقفتعداد جذب واقفآخرین خرید
1 عبدالمجیدقدسی10 1398/06/28
2 زینبمشکی باف مقدم20 1398/06/27
3 عبدالهایزدی20 1398/06/23
4 مهدیهمحسنی40 1398/06/12
5 محمودمهدی نژاد نوری120 1398/06/11
6 حسنصابر30 1398/06/10
7 تستفراتک10 1398/06/04
8 شهنازداریوندنژاد10 1398/06/01
9 محمدصفری فروشانی10 1398/06/01