لیست واقفان

 نامنام خانوادگیتعداد وقفتعداد جذب واقفآخرین خرید
1 فاطمهجعفری10 1399/02/30
2 روح الهعصمتی10 1399/02/30
3 مرضیهدررودی10 1399/02/30
4 حاجی صفرعصمتی10 1399/02/30
5 بی بی عذرازمانیان10 1399/02/30
6 غلامحسینعصمتی10 1399/02/30
7 جعفرفینی زاده به نیت از اشخاص مشخص50 1399/02/29
8 سید محمد رضافقیه ایمانی10 1399/02/28
9 محمدمهدیفقیه ایمانی10 1399/02/28
10 علیصفری10 1399/02/28
11 سیناکرامتی اصل شهریور20 1399/02/27
12 نیمتاجنجفی30 1399/02/27
13 حسیناعلمی10 1399/02/26
14 منصورهموسوی40 1399/02/26
15 حمزهنعیمی10 1399/02/25
16 عباسخباز بجستانی10 1399/02/25
17 علیکریم بیکی فیروزاباد ی10 1399/02/25
18 ربابهدهقانی فیروز ابادی10 1399/02/25
19 ابوالقاسمفکور عصمتی10 1399/02/25
20 حسنعبدالله نژاد10 1399/02/25