لیست واقفان

 نامنام خانوادگیتعداد وقفتعداد جذب واقفآخرین خرید
1 هاشمموسوی10 1398/11/09
2 فاطمهکدخدای عیدگاهی10 1398/11/09
3 سمانهاکبری قرایی20 1398/11/09
4 فاطمهنعمتیان10 1398/11/07
5 محمدرسولفیاض صابری10 1398/11/07
6 زهراتابش10 1398/11/07
7 مع10 1398/11/06
8 حسیناسمعیلیان10 1398/11/06
9 فريدهمحمدلو20 1398/11/03
10 عليرضابخشنده40 1398/11/03
11 حسینفرهانی10 1398/11/03
12 سید محمد حسنسجاد ی زاده10 1398/11/03
13 لیلاچارقچیان خراسانی20 1398/11/03
14 زهراسلمانی10 1398/11/03
15 اکبرغلامی10 1398/11/03
16 رضااذری40 1398/11/03
17 روح اللهرضایی مفرد10 1398/11/03
18 علیاقبال10 1398/11/03
19 علیزمانیان10 1398/11/03
20 رضاپرویزاوغلو10 1398/11/03