لیست واقفان

 نامنام خانوادگیتعداد وقفتعداد جذب واقفآخرین خرید
1 علی اکبرجعفری101 1396/12/21
2 علیجعفری زاده10 1396/12/18
3 حسنفاضلی10 1396/12/17
4 بهروزپاکباز10 1396/12/15
5 سیدابوالفضلسجادی مقدم10 1396/12/10
6 صاحب جانحسن پناه ترشیزی10 1396/12/09
7 فاطمهپاکباز10 1396/12/03
8 مصطفیخویی تربقان10 1396/11/26
9 مرضیهفخارزاده10 1396/11/26
10 فاطمهگلشنی اصل10 1396/11/11
11 علیرضاشاکری نژاد10 1396/11/11
12 زینتپایان طبری10 1396/11/10
13 امیرزبرجد10 1396/11/09
14 فاطمهیارمحمدی10 1396/11/09
15 بهرامزبرجد24 1396/11/09
16 محمدزبرجد10 1396/11/09
17 مجید کاظم نژادکاظم نژاد21 1396/11/06
18 باقرکاردان سلمانی30 1396/10/17
19 علیرضاترخانی40 1396/10/11
20 فاطمهعلیشاهی10 1396/10/09