لیست واقفان

 نامنام خانوادگیتعداد وقفتعداد جذب واقفآخرین خرید
1 عبدالمجیدقد سی20 1398/07/08
2 رضاکشاورز محمدیان200 1398/07/02
3 عبدالمجیدقدسی10 1398/06/28
4 زینبمشکی باف مقدم20 1398/06/27
5 عبدالهایزدی20 1398/06/23
6 مهدیهمحسنی40 1398/06/12
7 محمودمهدی نژاد نوری120 1398/06/11
8 حسنصابر30 1398/06/10
9 تستفراتک10 1398/06/04
10 شهنازداریوندنژاد11 1398/06/01
11 محمدصفری فروشانی10 1398/06/01