لیست واقفان

 نامنام خانوادگیتعداد وقفتعداد جذب واقفآخرین خرید
1 حسینکرمی40 1399/04/12
2 طاهرهگرمی شیره جینی10 1399/04/12
3 زهراباشتنی رنجور10 1399/04/12
4 سیده نرجسرضای موسوی20 1399/04/12
5 جوادتیموری40 1399/04/11
6 حسنفرقاني10 1399/04/11
7 مرضیه ساداتموسوی10 1399/04/11
8 حمیدرفعت مقام10 1399/04/11
9 معصومهخانی اوشانی20 1399/04/11
10 فاطمهشرفی10 1399/04/11
11 فاطمه زهرادباغیان10 1399/04/11
12 محمد جوادعابدپور10 1399/04/11
13 فاطمهجعفری10 1399/02/30
14 روح الهعصمتی10 1399/02/30
15 مرضیهدررودی10 1399/02/30
16 حاجی صفرعصمتی10 1399/02/30
17 بی بی عذرازمانیان10 1399/02/30
18 غلامحسینعصمتی10 1399/02/30
19 جعفرفینی زاده به نیت از اشخاص مشخص50 1399/02/29
20 سید محمد رضافقیه ایمانی10 1399/02/28