لیست واقفان

 نامنام خانوادگیتعداد وقفتعداد جذب واقفآخرین خرید
1 بتولایزانلو10 1399/05/06
2 شهاب الدینفهیمی شهربابکب60 1399/05/06
3 لیلیزین الدینی راویز50 1399/05/06
4 محمدحسینابراهیمی11 1399/05/05
5 سمیهشیدا20 1399/05/04
6 عیسینژادحیدری10 1399/05/03
7 زینب ذاکریذاکری نژاد10 1399/05/03
8 مرحوم علی اصغرافتخاری پور10 1399/04/31
9 مصطفیرحمتی10 1399/04/31
10 سارابختیاری20 1399/04/29
11 سید امیرموسوی100 1399/04/27
12 صدیقهمقیمی40 1399/04/26
13 احمد رضاروزبهانی20 1399/04/25
14 مهریخسروشاهی10 1399/04/19
15 هادیدهقانیان نصرابادی20 1399/04/19
16 علیگروسی20 1399/04/18
17 منصورهتوکلی10 1399/04/18
18 انیسدادی زاده10 1399/04/15
19 علیاسماعیلی20 1399/04/15
20 حامدحسینی فرد10 1399/04/14