لیست واقفان

 نامنام خانوادگیتعداد وقفتعداد جذب واقفآخرین خرید
1 بهارهادب خواه20 1396/10/06
2 شهیدمرتضیجاویدی10 1396/10/04
3 روشنکزبرجد10 1396/10/01
4 معصومهخضر نظری پور10 1396/10/01
5 محمد کاظمربانی20 1396/09/29
6 صالحتاج فرد10 1396/09/17
7 علیدیبا10 1396/08/30
8 محمدهمتیان30 1396/08/29
9 محسنتوکلی فرد10 1396/08/29
10 سیدیوسفشمشیرگران40 1396/08/28
11 مهنازحقیقی کاخکی10 1396/08/27
12 مهدیمحمودی30 1396/08/14
13 شهید مهدیبیات10 1396/07/14
14 بهرامزبرجد14 1396/06/22
15 سمیهقانع پور تاجر50 1396/06/14
16 فاطمهده سرخ10 1396/06/14
17 زهرامخدومی مقدم11 1396/06/14
18 حمیدرضامودت10 1396/06/12
19 نادرمتالهی اردکانی10 1396/06/02
20 محمدحسنفرح بخش20 1396/06/01