لیست واقفان

 نامنام خانوادگیتعداد وقفتعداد جذب واقفآخرین خرید
1 ابراهیمصدفیان100 1396/05/17
2 محمودزاهدی10 1396/05/17
3 امنهابراهیمی10 1396/05/17
4 جوادموقنیان10 1396/05/14
5 ملیحهسلیمانی13 1396/05/14
6 سلالهعبدالله نژاد13 1396/05/14
7 حسنعبدالله نژاد خضر بیگی14 1396/05/14
8 علیلعل نامی10 1396/05/14
9 محمدباوندی12 1396/05/14
10 قدیرمیری فروتقه10 1396/05/14
11 خدیجهجفایی اخلمد10 1396/05/14
12 فاطمهیعقوبی قوزانی10 1396/05/14
13 سید محمدحسینی33 1396/05/14
14 طهوراکوهجانی گوجی10 1396/05/11
15 حانیهکوهجانی گوجی10 1396/05/11
16 سلطنتانوریان10 1396/05/11
17 حسینکوهجانی گوجی113 1396/05/11
18 سیدصادقعلمداری12 1396/05/11