متن

خادم حضرت زهرا(سلام الله عليها)


با برنامه ريزي ، زماني را هرچند کوتاه در روز يا در هفته وقف آن حضرت مي کنيم؛ تا براي ترويج فرهنگ وقف، فرهنگ فاطمي و انجام

 امور موقوفه مهرفاطمي سهيم بوده و از اجر و قرب اين امور بي بهره نمانيم.


 يــا عـلـــــی

عضويت خادم افتخاري