گزارش فروش وقف نامه ها

وقف نامه ها
تعداد کل وقف نامه ها: 320,000
ارزش کل وقف نامه ها: 160,000,000,000 ریال
ارزش هر وقف نامه: 500,000 ریال
گزارش فروش وقف نامه
تعداد وقف نامه باقیمانده شده: 292,740
ارزش وقف نامه های فروخته شده: 13,630,000,000 ریال
تعداد وقف نامه فروخته شده: 27,260
آمار فروش
تعداد فروش در روز اخیر: 0
تعداد فروش در هفته اخیر: 0
تعداد فروش در ماه اخیر: 0
تعداد فروش در سال اخیر: 0